Overslaan en naar inhoud gaan

Opgestarte budgethouders

97,21%
van de nieuwe budgethouders zijn opgestart

De meeste persoonsvolgende budgetten blijven vlot starten.

 

Grafiek aantal opgestarte budgethouders 2020

Grafiek: aandeel opgestarte en niet-opgestarte nieuwe budgethouders in 2020

De meeste van de nieuwe budgethouders (97,21%) zijn gestart. 2,79% was nog niet gestart op de rapporteringsdatum (5 april 2021). 

Van de niet-gestarte budgethouders gaf bijna 8% aan het budget niet te zullen starten. Ruim 28% startte niet binnen de opstarttermijn. Het persoonsvolgend budget werd om die reden ook stopgezet. Deze dossiers worden door het VAPH individueel opgevolgd. Voor een derde van de nog niet-opgestarte budgethouders geldt bovendien dat zij zich nog binnen de opstarttermijn bevinden op het moment van rapportering. 

Van de personen die startten met het persoonsvolgende budget, deed 96,69% dat binnen de 4 maanden. Liefst 80% van de startende budgethouders deed dat binnen de 2 maanden na de terbeschikkingstelling. Voor 3,31% van de budgethouders geldt dat ze pas na 4 maanden opstarten. Hier speelt vaak een reden van overmacht zoals bijvoorbeeld een lange ziekenhuisopname. 

Wie een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgt, heeft vier maanden tijd om te starten met het besteden ervan. Het VAPH volgt dat nauwgezet op en contacteert na ongeveer twee maanden de nieuwe budgethouders voor wie nog geen overeenkomst werd geregistreerd. Als uit de contactname blijkt dat de betrokkene problemen ondervindt om de geschikte ondersteuning te vinden en de besteding te starten, dan kan het VAPH hem doorverwijzen naar een bijstandsorganisatie. Indien nodig kan er na contact met een bijstandsorganisatie intensieve bemiddeling aangevraagd worden bij het VAPH. Lukt het echt niet om op te starten binnen de vooropgestelde vier maanden, maar heeft de budgethouder wel de nodige stappen daartoe ondernomen, dan kan een eenmalige verlenging van opnieuw vier maanden worden toegestaan. Als ook die periode verstreken is zonder opstart van het budget, dan wordt de terbeschikkingstelling gestopt.