Overslaan en naar inhoud gaan

Terbeschikkingstellingen per prioriteitengroep

De meeste terbeschikkingstellingen in de prioriteitengroepen gingen naar wachtenden in prioriteitengroep 1.

In 2020 werden 873 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld aan 871 personen die wachtten in de prioriteitengroepen. 

In de regelgeving werd de volgende verdeelsleutel vastgelegd voor 2020 voor de verdeling van de middelen in de prioriteitengroepen:

Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van de terbeschikkingstellingen over de prioriteitengroepen: 

Per kwartaal wordt gemonitord of en hoeveel middelen nog ter beschikking gesteld kunnen worden in de prioriteitengroepen.